• Vazgeç
    Filtrele
Filtrele

Sahafiye Kitap Müzayedesi: Osmanlıca kitaplar, İlk baskılar, İmzalı kitaplar

182 adet değerli sahafiye ve nadir kitabın bir arada olduğu müzayedemizdeki ürünlere 11.02.2024 PAZAR günü saat 20:30'a kadar internet sitemiz üzerinden pey verebilirsiniz. Aynı tarihte 20:32 itibariyle canlı müzayedemiz başlayacaktır.

!!! ÖNEMLİ !!! Komisyon oranı %20'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 7 İŞ GÜNÜDÜR.

Komisyon ya da vergi tutarları ile alakalı iadeler kesinlikle kabul edilmeyecektir, kuralların tamamı okunmuş kabul edilir.

Currency Converter:
Lot: 1 » Kitap

TARİHİMİZİN İLK TBMM ALBÜMÜ Türkiye Büyük Millet Meclisi: Bir tarihçe ile meclis-i âzâ-yı kerâmenin tasvîrlerini muhtevî albüm. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ. Yeni Gün Matbaası / Himâye-i Etfâl Cemiyeti, Ankara, 1923.

Özgün altın yaldızlı karton kapağında, temiz durumda, oblong: 17 x 25 cm, Osmanlıca, [287] sayfa, numarasız çok sayıda s/b levha. "[İLK TBMM ALBÜMÜ] Türkiye Büyük Millet Meclisi: Bir tarihçe ile meclis-i âzâ-yı kerâmenin tasvîrlerini muhtevî albüm.", TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ, Yeni Gün Matbaası / Himâye-i Etfâl Cemiyeti, [H.: 1327], Ank., Milâdî: 1923. Yayınlanmış ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi albümü olan bu basılı nadir kitap, döneminin meclisinde kayıtlı 395 üyenin portre fotoğraflarını ve fotoların altında açıklamalı metinler olan çok nadir bir albümdür. Albümün ilk 20 sayfası TBMM'nin Osmanlı'dan Cumhuriyet' değin tarihçesini içerir. TBMM Kütüphanesi: 1262. OCLC'de yok. Özege 21665. Çok nadir. -- Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı siyasî kültürü Referans Meclis Siyasî tarih Biyografya.

Himaye-i Etfâl Cemiyeti nam ve hesabına Ankara'da Yenigün Matbaasınca tertîb ve tab' edilmiştir. Bu albüm vatan için bütün ümid ve halas kapılarının kapandığı fec'i bir devirde millet ve memleketi hedef-i necâta isâl etmeği deruhde eden Türkiye Büyük Millet Meclisi âzâ-yı kirâmının resimlerini ihtivâ ediyor. Albümün hakk-ı neşri, istiklâl şehitlerinin tevdî ve emânet eylediği eytâmı, faâl ve samimi kollarıyla derâguş eyleyen Anadolu Himâye-i Etfâl Cemiyet-i Muhteremesine terk edilmiştir.

Ayrıca içinde, Mondros Mütarekerenamesinden İzmir'in işgaline kadar; İzmir'in işgalinden İstanbul'un işgaline kadar; İstanbul'un işgalinden Türkiye Büyük Millet Meclisinin küşadı başlıklarıyla Milli Mücadele sürecine giden olaylar ele alınmıştır. Sivas Kongresi öncesinden itibaren Anadolu'da başlayan kongreleri ve 1920'de Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi vekillerine ait fotoğraflardan oluşan albümdür. Her sayfada üç milletvekili olacak şekilde oval form içinde yerleştirilmiş fotoğraf bulunur.

Detaylar
Lot: 2 » Kitap

KROKİLERLE KURTULUŞ SAVAŞI KRONOLOJİSİ Türk istiklâl harbinin ana hatları krokileri, Harp Okulu Matbaası, Ankara, 1945.

Özgün karton kapağında, kapak kenarları hafif yıpranmış, harici temiz durumda, 35x24 cm, 60 sayfa. Toplamda 29 adet kroki bulunur.
Kroki-1 Birinci İnönü savaşından evvelki durum Aralık 1920 durumu.
Kroki-2 Birinci İnönü savaşı Asi Edhem kuvvetlerinin tenkilini ve 6 Ocak günü vaziyeti.
Kroki-2A Birinci İnönü savaşı Edhem kuvvetlerinin tenkili esnasında Yunanlıların 6 Ocak 1921’de başlayan hareketleri ile ayın 7, 8, 9 günü hareketleri.
Kroki-2B Birinci İnönü savaşında 10 Ocak 1921 günü hareketleri.
Kroki-3 İkinci İnönü savaşından evvel 21 Mart akşamı iki taraf vaziyeti.
Kroki-4 İkinci İnönü Savaşı İki 23 Mart, 25 Mart günleri hareketleri.
Kroki-4A İkinci İnönü savaşı 27 Mart günü hareketleri.
Kroki-4B İkinci İnönü Savaşı 29 Mart günü hareketleri.
Kroki-5A İkinci İnönü savaşı 31 Mart ve 1 Nisan günleri hareketleri.
Kroki-5B İkinci İnönü savaşı (1-12 Nisan) 1 Nisan 1921’den itibaren takip hareketleri.
Kroki-6 1921 Temmuz savaşından evvelki durum.
Kroki-7 Kütahya-Eskişehir savaşları Yunanlıların hareket tarzını gösterir krokidir. (Yunan neşriyatına göre)
Kroki-7A Kütahya-Eskişehir savaşları 8-13 Temmuz hareketleri.
Kroki-7B Kütahya-Eskişehir savaşları 15 ve 15 Temmuz günü hareketleri.
Kroki-8 Kütahya, Nasuhçal ve Eskişehir savaşı 16 Temmuz günü hareketleri.
Kroki-8A Kütahya, Nasuhçal ve Eskişehir savaşları 11 Temmuz için gösterilen çekilme hattını ve 18-19 Temmuz günleri kıtaları.
Kroki-8B Kütahya, Nasuhçal ve Eskişehir savaşları 20 ve 21 Temmuz Eskişehir savaşı ve onu müteakip Sakarya çekilme hareketleri.
Kroki-9 Sakarya Savaşı Yunanlıların taarruzundan evvel iki taraf kuvveti
Kroki- 9A Sakarya Savaşı Yunanlıların 10 Ağustostan itibaren mevzilerimize yürüyüşleri 23 Ağustos – 15 Eylül yapılan taarruzlarına karşı müdafaa ettiğimiz müdafaa sathını ve bu savaşlar esnasında düşman gerilerine yapılan bazı baskın hareketlerimizi gösterir kroki
Kroki-10 Büyük Taarruzun başlamasından bir ay evvelki konuş vaziyetimizi ve gerideki tahkimatımızı gösterir.
Kroki-11 Büyük taarruz 26 Ağustos 1922 günü hareketlerini gösterir.
Kroki-12 Büyük Taarruz 26 Ağustos akşamı vaziyeti
Kroki-13A 21 Ağustos akşamı vaziyeti.
Kroki-14 Büyük Taarruz 28 Ağustos günü hareketlerini gösterir.
Kroki-14 A 28 Ağustos 338(1922) akşamı büyük taarruz.
Kroki-15 29 Ağustos 1922 Büyük taarruz.
Kroki-16 30 Ağustos 1922 sabahına kadar Atatürk’ün takip ettiği yol.
Kroki-16A 30 Ağustos 1922 Başkumandan savaşı akşam vaziyetini gösterir.
Kroki-16B (Büyük Taarruz) 31Ağustos’tan itibaren Yunanlıların takibi ve Anadolu’nun düşmandan temizlenmesi ve denize dökülmesi.

Detaylar
Lot: 3 » Kitap

OSMANLICA RUM GRAMERİ: Kendi kendine Rumca yahud mükemmel Rumca elifbâ, YANİ MARTOĞLU, Gayret Kütüphanesi Garbis Fikri, Keteon Matbaası, Dersaadet, AH 1333 [1917].

Sonradan yapılmış gayrıestetik karton kapağında, çok temiz durumda, 20x14 cm, Osmanlıca, Rumca, 32 sayfa. MİL - ÖZEGE; 10553.
Rumca lisânın elifbâsını, her nevi eşkâl-i hurufî, tekmil heceleri, el yazısını, kelimeler ve manalarını, icap eden telaffuz kaidelerini, tesârif-i ef'ali, tercüme numunelerini ve mukalemeyi hâvi, az zamanda kolaylıkla kendi kendine Rumcayı öğretir bir rehberdir.
Yani Martoğlu: Tasvir-i Hayâl gazetesinin sahibi ve Üç Gazete’nin ortaklarından olan Yani Martoğlu’nun devrin kütüphanecilerinden olduğu anlaşılmaktadır. Kütüphanesinin ismi Martoğlu Kütüphanesi”dir. 12 Ocak 1907 tarihinde kütüphanesi için “Esami-i Kütüp ve Tevzî-i Mükafat Cetveli”nin basımı için dahiliye nezaretinden izin almıştır. 29 Haziran 1907 tarihinde ise mektepler için yazdığı “Mekteplere Mahsus Cep Atlası” isimli eserinin basımı için izin belgesi almıştır. Ayrıca “Nev-i Usul-ü Kıraat” , “Mebadi-i Hendese”, “Muallim-i Coğrafya”, “Muallim-i Kavaid-i Osmaniyye” , “Sual ve Cevaplı Tertib-i Cedid-i Ahlak Risalesi” gibi yazmış olduğu eserleri yayımlamak için maarif nezaretinden izin belgesi almıştır. Hürriyetin ikinci kez ilanından sonra basında özgürlük ortamı doğmuş, süreli yayınlarda bir artış meydana gelmiştir. Böyle bir ortamda Martoğlu’da “Mecmua-i Edebiyye ve Fenniyye” isimli gazetesini neşretmek için ruhsat almıştır. 1 Eylül 1908 tarihinde ise Tasvir-i Hayâl isimli mizah gazetesini çıkarmaya başlamıştır. Ancak gazetesi 11 Eylül tarihinde Üç Gazete çatısı altına girmiştir. Böylece Martoğlu Üç Gazete’nin mizahî kısmının hazırlanmasından sorumlu olmuştur. Ayrıca 1916 senesinde “Kendi Kendine Rumca Yahud Rumca Elifbâ” isimli dil kitabı yayımlamıştır.

Detaylar
Lot: 5 » Dergi

CUMHURİYET DÖNEMİNİN GALATASARAY DERGİSİNİN NADİR İLK SAYISI Galatasaray, İkinciteşrin 1940 Yıl: 1 Sayı: 1 "Yılda İki Kere Çıkar" İmtiyaz Sahibi: Refet Avni Aras Mes'ul Müdür: Muvaffak Benderli, Cumhuriyet Matbaası, İstanbul, 1940.

Özgün karton kapağında, çok temiz durumda, 28x20 cm, 80 sayfa. İç sayfalarda; İstanbul bonmarşesi Latif Gökçen kundura reklamı, Ahmet Halit Kitabevi, Çapamarka Pirinç Unu, Baker, Osman Şakar ve Şeriki, Narin Lokantası, Arif Çiçek Sarayı, Dekorasyon Mağazaları, Pertev Paker Kumaş, İşmen Trikotaj, Sigorta, Tungsram Bouela Biraderler, İnhisarlar İdaresi sofra Tuzu reklam sayfaları.

"Galatasaray mecmuasının çıkması için çalışılırken hepimizi en çok düşündüren nokta aldığımız mes'uliyetin ağırlığıydı!..
Mektebin fikrî seviyesini aksettirmeğe muktedir ve taşıdığı isme lâyık bir mecmua çıkarabilmek hiç de kolay değildi!..
Her duyuşumuzda kalplerimize tatlı bir ürperme veren “Galatasaray” kelimesine kadar engin manalı ve şerefli isimlerdendir. Mektebimiz sadece bir Fikret, bir Haşim yetiştirseydi Türk kültürüne paha biçilmez bir yardım yapmış olmakla öğünebilir; yalnız bir Cevat paşa yetiştirmiş olsaydı vatan müdafaasında oynadığı rolle iftihar edebilirdi. Fakat bu yuva, san'atta, ilimde, askerlikte, siyasette, iktisatta... her sahada milletin daima şükranla anacağı işler başaran sayısız simalar yetiştirdi. Kafalarını ve kalplerini bu yuvada terbiye eden, hızlarını ve heyecanlarını bu ocaktan alan binlerce münevver istibdadın düşmanları, istiklâl mücadelesinin kahramanları, inkılabın yardımcıları, ileri ve müreffeh Türkiye’nin kurucularından oldular. Galatasaraylılar hürriyet için, vatanın kurtuluşu için, garpcilik ve lâiklik için daima ön saflarda çarpıştılar ve çalıştılar."

Detaylar
Lot: 28 » Dergi

[II. Meşrutiyet Dönemi Sadece Dört Sayı Neşredilen Çok Nadir Derginin İlk İki Sayısı] Kanad: 2-13 Teşrin-i Evvel [1]326 (1910) Numara: 1-2 "Haftalık Musavver Risale-i Edebiyye"

Müessisi: İsmail Hami [Danişmend], Ser Muharriri: Tahsin Nâhit (1887-11 Mayıs 1919), Müdür-i Mesûl: Cemal Baki, Sahib-i İmtiyaz: Hüseyin Hüsnü. (Müşterekü’l-menfaa Osmanlı Şirketi Matbaası, Bâbıâli Sepetçiler Sokağı nu. 22. 29x21 cm. Birinci sayının sayfaları ve kapağı tamdır, kenarları yıpranmış haliyledir. İkinci sayının iç sayfalarında eksikler mevcuttur, dış kapağı eksik haliyledir. II. Meşrutiyet’in başlarında, Fecr-i Âtî’nin edebiyat âlemine hâkim olduğu sıralarda, haftalık olarak yayımlanan Kanat, ancak 4 sayı çıkarılabilmiştir (19 Ekim- 11 Kasım 1910). Fecr-i Âtî Beyannamesi altındaki 21 imzadan 18’i Kanad’ın yazı kadrosunda gösterilmektedir. Muhtevası itibarıyla daha ziyade bir şiir dergisi görünümündedir. Gerek şiirleri
ve gerekse edebî tenkit yazıları, Fecr-i Âtî çizgisindedir. Bu çizgi, sanat
ve edebiyatı, politik gürültülerin yankılandığı alan olmaktan korumaya
çalışmaktır. Yani Kanat, “sanat için sanat”, “sanat şahsî ve muhteremdir”
ilkelerine inanan “ferdiyetçi sanat” görüşünün aynalarındandır.
Kanad’ın açılışıyla kapanışı arasında sadece üç haftalık bir zaman
dilimi var. 1910 (1326) yılının 19 Ekiminde (6 Teşrin-i evvel) edebiyat semalarında görülen Kanat, 11 Kasımdan (28 teşrin-i evvel) sonra artık
görünmez olur. Bu süre içinde haftalık olarak 4 sayı çıkabilmiştir. Derginin neden yayın hayatına devam etmediği bilinmemektedir. Derginin Fecr-i Âtî dışındaki yazarlarından Edhem Necdet’in iki sayı devam eden yazısı, “Felsefe: Tesâlüb”
başlığını taşıyor

Detaylar
Lot: 29 » Kitap

FİLOLOJİDE OTTO SAUER USÛLÜ Ticaret Mekteb-i Âlisi ve Mektebî Sultanî Almanca Mualliminden: Almanca kıraat kitabı Gaspey Otto Sauer Usulü = Methode Gaspey - Otto Sauer Deutsches lesebuch, VELİ BOLLAND, Julius Groos Verlag, Heidelberg, 1910.

Yayıncısının özgün yeşil bez cildinde, ciltte hafif yıpranma mevcuttur, harici temiz durumdadır, 20x14 cm, Almanca, Osmanlıca, vii, 267, [12] sayfa, 2 adet renkli harita sayfası: Deustches Reich, Berlin. ÖZEGE; 477 - TBTK; 6667. Ticaret Mekteb-i Âlîsi ve Mekteb-i Sultânî Almanca muaallimi Veli Bolland tarafından hazırlanmıştır.
1862 yılında Charles Bolland adlı bir tacirin oğlu olarak İstanbul'da dünyaya gelen Veli Bolland, ilk öğrenimi için İstanbul'daki Bürgerschule'den mezun olduktan sonra Almanya'ya ticaret okuluna gönderildi. Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, İsveççe ve Danca dillerini bilen Bolland, 1898'de Mekteb-i Sultânî'de Almanca hocasoıı oldu. Aynı zamanda 26 yıl boyunca tercümanlık ve çevirmenlik yaptı. 25 Eylül 1883 yılında Mecidiye nişanı, 1890 yılında Prusya madalyası ile ödüllendirilmesinin yanı sıra çok sayıda başka madalyası da mevcuttur.

1887'de üç perdelik bir oyun olan Picard'ın "Dayı ile Yeğen"'ini Schiller'in Almanca çevirisinden Türkçe'ye çevirdi. İkinci kitabı da yine bir çeviri kitap olan Ahmed Resmî Efendi'nin Sefâretnâmesidir. Bu kitabı da Viyana'da basılan Almancasınndan çevirmiştir.

Satuşa sunulan bu kitap ise, ilk baskısı 1904 yılında yapılan ve yazarının Mekteb-i Sultânî'deki hocalığı döneminde Galatasaraylı öğrencilere Almanca öğretmek için bir ders kitabı niteliğinde hazırlanmıştır. Kitabın künye sayfasında da belirtildiği üzere: "Müellifi Mabeyn-i Hümayun Cenab-ı Mülûkâne mütercimlerinden Mekteb-i Sultani Almanca Muallimi Veli Bolland".

Veli Bolland, bazı kaynaklarda ismini farklı kullanmıştır: Wely Bey Bolland, Bollandzade Veli, Veli Bolland, Villi Bolland, Wilhelm Bolland...

Detaylar
Lot: 31 » Kitap

OSMANLI'DA DENİZ ULAŞIMI Osmanlı Seyr-i Sefâin İdaresi nizamnâme-i esasisi, Hicri: 10 Şevval 1332 Rumi: 24 Ağustos 1330, İstanbul, AH 1332 [1916].

Özgün karton kapağında, 20x14 cm, Osmanlıca, 8 sayfa. MİL - ÖZEGE; 15978. İlk buharlı gemi Charlotte Dundas’ın 1803’te İngiltere’de inşa edilmesinden çeyrek yüzyıl sonra 1828’de İngiltere’den satın alınan ve Sürat adı verilen gemi ile Osmanlı denizciliği buharlı gemi teknolojisiyle tanışmıştır. Osmanlı sularında yabancı bayraklı gemiler ve hemen ardından 1839’dan itibaren Osmanlı bayraklı gemilerle yolcu ve yük taşımacılığı yapılmaya başlanmıştır. 1847’den itibaren sermayesi Osmanlı Devleti’ne ait olan Osmanlı Vapur Kumpanyası faaliyet göstermiştir. Bu işletme 1864’te Fevâid-i Osmanîye, 1871’de İdâre-i Azîzîye, 1876’da İdâre-i Mahsûsa ve 1910’da Osmanlı Seyr-i Sefâin İdâresi adını alarak Cumhuriyet dönemine kadar gelmiştir. Cumhuriyet’in kuruluşu ile başlayan süreçte ise Türkiye Seyr-i Sefâin İdâresine dönüşmüştür. Cumhuriyet döneminde de kurumsal düzenleme ve değişim sürmüştür. 1933’te Denizyolları İşletmesi Müdürlüğü, 1938’de Denizbank, 1939’da Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü, 1951’de Denizcilik Bankası TAO, 1983’te Türkiye Denizcilik Kurumu ve 1984’te Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü ismini aldıktan sonra halen bu isim altında faaliyet göstermeye devam etmektedir. Osmanlı Seyr-i Sefâin İdâresi, İstanbul’da Şirket-i Hayriye’ye ait Boğaziçi ve Haliç Vapurları Şirketi’ne ait Haliç hattı dışında kalan yani Adalar ve şehrin Anadolu ve Rumeli yakasındaki iskeleleri yanı sıra çeşitli Osmanlı liman kentleri arasında da yolcu ve yük taşımacılığı yapmıştır. Bu nedenle filosunda Şirket-i Hayriye ve Haliç Vapurları Şirketi’nin de filolarında bulunan gemilere benzeyen yani İstanbul’da şehir içi ulaşımında kullanılan küçük tonajlı ve açık deniz seyrine uygun olmayan gemilerin yanı sıra uzak mesafelere gidebilen ve açık deniz seyrine uygun, yük ve yolcu kapasitesi daha büyük ve ihtiyaç duyulduğu taktirde asker, hasta, yaralı, erzak ve mühimmat taşımaya daha uygun gemiler yer almıştır.

Detaylar
Lot: 32 » Kitap

OSMANLI DÖNEMİ KADIN YAZARLAR Münevver, GÜZİDE SABRİ [AYGÜN], (1883-1946), İkbal Kütüphanesi, Orhaniyye Matbaası, [İstanbul], AH 1341-1339 [1923]

Özgün karton kapağında, sayfa kenarlarında hafif yıpranmalar mevcuttur, harici temiz durumda, 21x13 cm, Osmanlıca, 67 sayfa. ÖZEGE; 14817 - TBTK; 5318. Sanat hayatını, yazdığı roman ve hikayeler etrafında şekillendiren Güzide Sabri, hikaye yazarı olmasından çok romancılığıyla ün kazanır. Doğum yaptıktan sonra kan kusarak hayatını kaybeden en yakın arkadaşı Münevver Hüsniye için yazdığı, 1899’da Hanımlara Mahsus Gazete’de tefrika edilen Münevver, 1901’de kitap haline getirilen ilk romanıdır. Konusunu Münevver’in hazin aşk hikayesinden alan eser Sırpça’ya çevrilmiştir. GÜZİDE SABRİ [AYGÜN], 1883’te İstanbul’da doğdu. Adliye Nezareti memurlarından Salih Reşat Bey ile Nigâr Hanım’ın kızıdır. Özel öğrenim gördü. Babasının önce Sivas’a ardından Tokat’a sürülmesi yazarı derinden etkiledi. Küçük yaşta Beyoğlu birinci noteri Ahmet Sabri Aygün’le evlendi. 16 yaşındayken kaleme aldığı, yakın bir arkadaşının ölümünü anlatan Münevver adlı ilk romanı, 1899’da Hanımlara Mahsus Gazete’de tefrika edildi, 1901’de kitap olarak yayımlandı. Bazı yazı ve şiirlerini “Güzide Osman” ve “Güzide” müstearlarıyla neşretti.Yazar, esas ününü ilk baskısı 1905’te yapılan ve ilerleyen yıllarda defalarca basılan Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi adlı romanıyla kazandı. Bu romanı Yaban Gülü (1920),Nedret (1923),Hüsran (1928),Hicran Gecesi (1937),Necla (1941), Mazinin Sesi (1944) romanları takip etti. Hikâ­yelerini Gecenin Esrarı (1934) adıyla kitaplaştırdı. Güzide Sabri,romantik bir duyarlıkla kaleme aldığı sekiz romanıyla döneminin çok okunan yazarlarından oldu ve popüler roman türünün edebiyatımızdaki önemli temsilcilerinden biri olarak ön plana çıktı. Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi, Yaban Gülü ve Hicran Gecesi sinemaya uyarlandı. Eserlerinden bazıları Ermeniceye ve Sırpçaya çevrildi. 1946 yılında Giresun’da öldü.

Detaylar
Lot: 33 » Kitap

BİR DÖNEMİN MUHALİFİNDEN 12 MAKALE Bir safha-i târih, ALİ KEMAL (Osmanlı / Türk gazeteci, yazar, edebiyat ve siyaset adamı), (1867-1922), Matbaa-yı İkdam, İstanbul, AH 1329 [1913].

Özgün karton kapağında, çok temiz durumda, 18 x 12 cm, Osmanlıca, 156, [3] sayfa. Künye sayfyasında Osmanlı dönemi okuyucu imzası ve yazısı mevcut: "İstanbul - 17 Haziran 1921, Çavuşoğlu, [İmza]".

Son devir Osmanlı tarihinin en tartışmalı isimlerinden biri olan Ali Kemal'in başmuharrirliğini üstlendiği İkdâm gazetesinde Aralık 1912- Haziran 1913 tarihleri arasında yayınlanmış "Bir Safha-i Târîh" adlı yazı dizisindeki on iki adet denemenin bir araya getirilmesi ve bunlara bir giriş ve sonuç yazısı eklenmesiyle oluşturulmuş bu derlemenin kitap formundaki ilk baskısı.

Bu kitabını 1913'te Ricâl-i İhtilâl adlı eseriyle birlikte, Viyana sürgününden sonra döndüğü İstanbul, Büyükada'da tamamlamıştır.

"Yazarın siyasî tarih şuurunun gelişmesine hizmet maksadıyla bir araya getirdiğini belirttiği, memleket içinde ve dışında cereyan eden günlük olayların ilhamıyla İkdam’da yayımladığı yazılardan meydana gelen bir eserdir." (TDV).

İçindekiler: “Mukaddime”, “Başka Bir İctimâ'-i Süferâ”, “Ahmet Mithat Efendi”, “Plevne", “Berlin Mü‟temer-i Kebîrine Dâ‟ir”, “Romanoflar”, “1813”, “Klemanso”, “Bir Vahdet-i Mu'azzama”, “Büyük Bir Müverrih”, “Hazret-i Fâtih”, “Mehmet Ali”, “Yine Mehmet Ali” ve “Hâtime”.

"İkinci Meşrutiyet ve Mütareke döneminde İttihat ve Terakki karşıtı görüşleriyle tanınmış Ali Kemal, Damat Ferit Paşa hükûmetlerinde kısa bir süre Maarif ve Dâhiliye Nazırlığı yaptı, bu esnada Millî Mücadele aleyhine sert tutumlar gösterdi. Türk Kurtuluş Savaşı'nın zaferinden sonra İstanbul'da tutuklanarak İzmit'te Nurettin Paşa'ya bağlı askeri birliklerce linç edildi. Ermeni yanlısı olarak görülen bazı yazılarından dolayı düşmanlarınca "Artin Kemal" şeklinde adlandırılır. Mustafa Kemal'e ve Millî Mücadele'ye muhalifliği nedeniyle pek çok insan tarafından “hain” olarak damgalanmıştır." (Vikipedi).

-- Türk aydını Entelijansiya Son devir Osmanlı tarihi Gazetecilik

Detaylar
Lot: 34 » Kitap

OSMANLI'DA OKUYUCUNUN ELİNDEN DÜŞMEYEN KİTAPLAR / TAŞBASKI Müzekki’n-nüfûs, EŞREFOĞLU RÛMÎ, (ö. 874/1469-70 [?]), Bosnavî El Hac Muharrem Efendi Matbaası, [İstanbul], AH 1291 [1874].

Sonradan yapılmış cilt içerisinde, taş baskı, temiz durumda, 25x17 cm, Osmanlıca, 8, [1], 359 sayfa. MİL - ÖZEGE; 15051 - TBTK; 10304. Anadolu’da Türkçe olarak kaleme alınan dinî, tasavvufî ve ahlâkî nitelikteki eserlerin ilk örneklerinden olan kitapta müellif mukaddimede münafıkların çoğaldığını, meşâyihe ve meşâyih sözüne itibar edilmediğini, beylerin zalim, kadıların rüşvetçi ve müderrislerin fâsık olduğunu, vâizlerin dünya için vaaz edip akçe biriktirdiklerini söyler ve Müzekki’n-nüfûs’u halkı doğru yola sevketmek amacıyla ve halk tarafından anlaşılması için bilhassa Türkçe olarak kaleme aldığını belirtir. 852 (1448) yılında telif edilen eser iki ana bölümden meydana gelir. Birinci bölümde dünya sevgisiyle bu sevginin fayda ve zararları, nefs-i emmârenin özellikleri, ölüm, kıyamet, büyük günahlar, tevekkül gibi konular ele alınmakta, ikinci bölümde nefs-i emmârenin terbiye edilmesi, tasavvuf âdâb ve erkânı ve iyi bir müslüman olmanın şartlarını anlatmaktadır. Eseri, “Bütün hayırların başı Allah’tan korkmak ve bütün şerlerin başı korkusuz olmaktır” şeklinde özetlediği prensipten hareketle kaleme alan müellif genel anlamda insan meselesi ve eşref-i mahlûkāt olarak yaratılan insanın eğitimi üzerinde durur. Yaratılış itibariyle her türlü kötülüğü yapmaya müsait olan insanın çalışıp çabaladığı, gayret gösterdiği takdirde nefsini kötülüklerden arındırabileceğini ve aklı sayesinde hayvanlık derekesinden insanlık derecesine yükselebileceğini söyler. Sanat endişesinden uzak, müridlere doğrudan doğruya tasavvufî-ahlâkî hakikatleri anlatma gayesini taşıyan Müzekki’n-nüfûs, geniş halk tabakasının kolayca anlayabileceği şekilde sade bir Türkçe ile yazılmış ve tasavvufun halk arasında yayılmasında önemli hizmet görmüştür. Müellifin Osmanlı döneminde Anadolu’da kurulan ilk tarikatlardan biri olan Eşrefiyye’nin pîri olması dolayısıyla kitabın Türk tasavvuf ve düşünce tarihinde ayrı bir yeri vardır. Yeni sayılabilecek herhangi bir görüşe yer verilmemekle beraber tasavvufun temel konularıyla tarikat terbiyesinin esaslarını başarılı bir üslûpla özetleyen Müzekki’n-nüfûs, yazıldığı devirden itibaren Muhammediyye ve Envârü’l-âşıkīn gibi geniş halk toplulukları tarafından benimsenmiş, daha sonraki devirlerde kaleme alınan bu tür eserlere örnek teşkil etmiştir.

Detaylar
Lot: 36 » Kitap

NAVARİN HARİTASIYLA DİKKAT ÇEKEN DONANMA TARİHİMİZ Tarih-i bahrî sahifeleri [Birinci Cilt], ALİ HAYDAR EMİR [ALPAGUT], (1886-1937), Bahriye Matbaası, [İstanbul], AH 1331 [1915].

Sonradan yapılmış deri sırtlı bordo bez cildinde, Birinci Cilt, İkinci Cildi basılmadı, çok temiz durumda, 24x17 cm, Osmanlıca, [20], 356 sayfa, bir adet katlanır harita sayfası: (Navarin Muharebesi), bir adet şema. TBTK; 4214 - ÖZEGE; 19770. Eser, Ali Haydar Emir’in Risale-i Mevkute-i Bahriye ve Mecmua-i Seneviye-i Bahriye mecmularında muhtelif tarihlerde yayımladığı dokuz makaleden ibarettir. Kitapta yer alan makalelerin başlıkları sırasıyla şöyledir: 1. “Muzafferiyet-i Ebediye. Emden Kruvazörü’nün Akıbeti”
2. “Osmanlı Bahriyesi 10 Temmuz 1324’ten 10 Temmuz 1330’a Kadar”. Makale Bahriye Nezareti’nin 1908–1914
yılları teşkilatı arşiv belgeleriyle ortaya koymaya çalıştığından bu döneme ilişkin en önemli kaynaklardan biridir.
3. “Akdeniz Boğazı Muharebeleri”. Yazar makaleyi yazarken yabancı dillerde yayımlanmış çeşitli kitaplardan
yararlanmış, bunları birbiriyle ve aynı zamanda Osmanlı resmi vesikaları ile karşılaştırmıştır. 4. “Koronel Muharebe-i
Bahriyesi” 5. “Kunfude Musademe-i Bahriyesi”, Bu makalede 1911-1912 Trablusgarp Harbi sırasında Osmanlı-İtalyan
çekişmesinin yaşandığı Trablusgarp, Bingazi ve Derne’nin haricinde Kızıldeniz’deki Bahr-i Ahmer filosuna taarruz
eden İtalyan donanmasının verdiği zayiat etraflıca anlatılmaktadır. 6. “Türk Tahtelbahirciliği” 7. “Kırım Harbi’nin
Safahat-ı Bahriyesine Ait Vesâik”, Bu makalede, Kırım Harbi arşiv vesikaları üzerinden yazılmıştır. 8. “Navarin”, Bu
makale Türk vesikalarından ziyade yabancı vesikalara istinat etmektedir. 9. “Şehit Avnullah(lar)”. Bu makalede, ilki
Navarin’de, ikincisi Sinop’ta ve üçüncüsü ise Beyrut’ta düşman donanmaları tarafından batırılan Avnullah adı verilen
üç ayrı geminin hikâyeleri konu edilmiştir

Detaylar